Vedtægter

 

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

 

 • 1. Foreningens navn.

Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.).

Foreningens formål er at arbejde for fælles regler angående løn, sikkerhed,

udrustning og uddannelse.

 

 • 2. Medlemskab.

I L.F.D.B. optages deltidsansatte brandfolk. Medlemmer af L.F.D.B. kan ved

fratræden fra eget brandvæsen forblive som passivt medlem uden stemmeret.

 

 • 3. Kontingent.

Kontingentet udgør det på generalforsamlingen vedtagne. Kontingentet

indbetales en gang årligt i januar kvartal. Passive medlemmer betaler halvt

kontingent. Passivkontingent opkræves direkte hos medlemmet For at være

stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal kontingentet være indbetalt.

 

 • 4. Bestyrelsen.

Til at varetage L.F.D.B.'s interesser vælges en bestyrelse på 9

medlemmer.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for generalforsamlingen,

bestyrelsen samt diverse nedsatte udvalgs arbejde.

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og sekretær. Disse

vælges skiftevis for en periode på 3 år.

Det tilstræbes, at såvel kommunal som Falck-medlemmer er

repræsenteret blande de generalforsamlingsvalgte.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

 

Generalforsamlingen vælger hvert år følgende:

2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

1 bilagskontrollant for 1 år.

1 bilagskontrollantsuppelant for 1 år.

De i § 10 nævnte tillidsmænd vælger for hvert område,

Falck/kommunal, en faglig sekretær og 2 faglige konsulenter.

 

Falck området:

Tillidsmændene vælger på lige år en faglig sekretær. Tillidsmændene i

Østdanmark vælger på lige år en faglig konsulent i Østdanmark. På

ulige år vælges en faglig konsulent i Vestdanmark.

 

Kommunal området:

Tillidsmændene vælger på ulige år en faglig sekretær. Tillidsmændene

i Østdanmark vælger på ulige år en faglig konsulent i Østdanmark. På

lige år vælges en faglig konsulent i Vestdanmark.

De 2 faglige sekretærer samt de 4 faglige konsulenter indtræder i

bestyrelsen.

Der udbetales vederlag til bestyrelsen.

Vederlagets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for generalforsamlingen, bestyrelsen,

landsudvalget, regionstillidsmændene samt diverse nedsatte udvalgs arbejde.

Der udbetales vederlag til regionstillidsmændene. Vederlaget størrelse

fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

 

 • 5 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der er L.F.D.B.’s højeste myndighed, afholdes hvert år i

april/maj måned og indkaldes med 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse sker i fagbladet ”LANDSKLUBBEN” eller pr. brev/ mail til

tillidsmændene og bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før

generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Såfremt der ikke rettidigt er indkommet forslag, betragtes

bestyrelsesmedlemmet som genvalgt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen bekendtgøres på hjemmesiden

senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 • 6 Dagsorden.

Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende

punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
 6. Valg ifølge lovene.
 7. Eventuelt.

Hver station har stemmeberettigede repræsentanter til generalforsamlingen

efter følgende regler: 1 stemmeberettiget for hver påbegyndt 10 betalende

medlemmer. Dog aldrig flere end fremmødte.

Afstemninger på generalforsamlinger og regionsmøder afgøres ved almindelig

stemmeflerhed, med undtagelse af § 13 og § 15.

 

 • 7 Økonomi.

Regnskabsåret er kalenderåret. L.F.D.B.’s midler placeres bedst muligt i et

pengeinstitut. Kontobøger m.v. opbevares af kassereren.

Årsregnskabet revideres af de valgte revisorer. Det reviderede regnskab

forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

 • 8 Tegningsret.

Formanden tegner organisationen. Ved en økonomisk forpligtigelse, som f.eks.

køb af fast ejendom, optagelse af lån og lign., forpligtes organisationen ved

formandens og 3 bestyrelsesmedlemmers underskrift. Ved køb af fast

ejendom, optagelse af lån og lign., skal dette godkendes af landsudvalget.

 

 • 9 Ekstraordinære bestyrelsesmøder

Indkaldelse til møder i bestyrelsen sker jævnfør forretningsorden, men

skal også ske på forlangende af mere end 3 af

bestyrelsesmedlemmerne.

 

 • 10 Tillidsmænd.

På hver station med 5 eller flere medlemmer af Landsklubben, der er aflønnet

efter overenskomst mellem Den særlige arbejdsgiverforening i HTS-A (Falck

Danmark A/S) eller Kommunernes Landsforening og Landsklubben for

deltidsansatte brandfolk, skal der vælges en tillidsmand og en

tillidsmandssuppleant blandt Landsklubbens medlemmer.

Alle, som har været ansat i et år, som aflønnes efter en af ovenstående

overenskomster og som er medlem af Landsklubben, er valgbar. Der vælges

efter almindelig stemmeflerhed. Hvis der er to kandidater, der har opnået

stemmelighed, samtidig med de har opnået flest stemmer, foretages der

omvalg blandt disse to.

Valgperioden er to år. Valgperioden kan afkortes, hvis et flertal på stationen, af

Landsklubbens medlemmer, eller tillidsmanden ønsker, at der afholdes nyvalg.

Valgresultatet skal umiddelbart efter valget indberettes til Landsklubbens

kasserer.

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for tillidsmænd. På stationer med mindre

end 5 medlemmer af Landsklubben, vælges en kontaktmand blandt de, der er

medlem af Landsklubben.

 

 • 11 Overenskomstforhandling.

L.F.D.B. forhandler overenskomst med Falck A/S, Kommunernes Landsforening

samt evt. andre.

Resultater forhandlet med Falck A/S sendes til urafstemning blandt

medlemmer ansat ved Falck A/S.

Resultater forhandlet med Kommunernes Landsforening sendes til

urafstemning blandt medlemmer ansat ved de kommunale brandkorps.

Resultater forhandlet med andre sendes til urafstemning blandt medlemmer

ansat ved disse. Forhandlingsresultatet har bindende virkning for L.F.D.B.’s

medlemmer efter en urafstemning blandt disse.

For at være stemmeberettiget ved urafstemninger, skal kontingentet være

betalt.

For at forkaste et forhandlingsresultat kræves, at et flertal af de i

afstemningen deltagende, dog mindst 35 % af samtlige stemmeberettigede,

har stemt mod forslaget.

Herudover kan der forhandles lokalt om specielle forhold. Lokalaftaler skal

forelægges L.F.D.B.’s bestyrelse inden ikrafttræden.

 

 • 12 Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den skønner

det nødvendigt.

Ligeledes kan mindst 1/3 af medlemmerne begære ekstraordinær

generalforsamling.

Indkaldelse, som foretages af bestyrelsen, skal ske med 2 ugers varsel med

angivelse af dagsorden.

 

 • 13 Opløsning.

L.F.D.B. kan kun opløses, hvis mindst ¾ af de afgivne stemmer er for ved en

generalforsamling. Opløsningen skal godkendes ved urafstemning med mindst

¾ af samtlige mulige stemmer. Ved opløsning anvendes LFDB´s midler til

velgørende formål, bestemt af Landsudvalget.

 

 • 14 Eksklusion.

Såfremt et medlem groft tilsidesætter L.F.D.B.’s vedtægter eller

forretningsorden eller udviser handlinger, der strider mod L.F.D.B.’s formål og

virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Beslutningen om eksklusion

forelægges landsudvalget inden ikrafttræden.

 • 15 Vedtægtsændringer.

Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flerhed på en generalforsamling.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28.maj 2016 i Middelfart.